5.1 Rapporten

In leerjaar 1 krijgt elke leerling twee keer per jaar een rapport: in januari en vlak voor de zomervakantie. Vanaf leerjaar 2 krijgen alle leerlingen één keer per jaar een rapport aan het eind van het schooljaar.

 

Sluit dit hoofdstuk

5.2 Het schooladministratiesysteem: Magister

In Magister leggen we alle relevante gegevens van leerlingen vast. Ouders kunnen via Magister de cijfers en agenda van hun kinderen volgen. Om toegang te krijgen ontvangen de ouders aan het begin van elk schooljaar (per brief) een toegangscode. Post van het Niftarlake College versturen we via e-mail.

 

Sluit dit hoofdstuk

5.3 Cijfers en huiswerk

Huiswerk wordt door docenten in Magister genoteerd en door de leerlingen in hun agenda. Cijfers van elk kind zijn dagelijks te bekijken in ons digitale cijferregistratiesysteem Magister. Ook een leerling kan dagelijks zijn/haar vorderingen in Magister volgen.

Sluit dit hoofdstuk

5.4 Bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen van onze school staan op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

5.5 Tevredenheidsonderzoeken

In het kader van het stelsel van kwaliteitszorg wordt jaarlijks een tevredenheids-onderzoek uitgezet onder leerlingen en ouders. Ook wordt ieder jaar de sociale veiligheid gemonitord. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gepubliceerd op het Schoolvenster van het Niftarlake College.

Na afname van deze onderzoeken worden de uitkomsten door de schoolleiding geanalyseerd en besproken in de docententeams, in de klankbordgroepen met leerlingen en de klankbordgroepen met ouders. De uitkomsten van de analyse en de terugkoppeling vanuit de medewerkers, leerlingen en ouders worden gebruikt om, daar waar nodig, gericht verbeteracties te formuleren en in te zetten.

In 2024 zijn de drie bovengenoemde onderzoeken in februari afgenomen. De respons op het leerlingtevredenheidsonderzoek en op het onderzoek naar de sociale veiligheid was met 77% goed te noemen. De respons op het oudertevredenheidsonderzoek was 39%.
De leerlingen geven aan dat ze tevreden zijn over de sfeer en de veiligheid op school. De leerlingen van de mavo, de havo en het atheneum geven de school respectievelijk een 7,1 een 7 en een 7,1 voor de sfeer en respectievelijk een 9,0 een 9,1 en een 9,1 voor de veiligheid. Ook zijn de leerlingen tevreden over hun mentor, over de ICT-faciliteiten en het gebruik daarvan in de les. Wel moet er meer aandacht zijn voor het betrekken van de actualiteit in de lessen en geven de leerlingen aan dat de school beter naar hun mening of ideeën moet luisteren.
Ouders geven het Niftarlake een goede voldoende. Zij zijn tevreden over het onderwijs dat aangeboden wordt, over het in voldoende mate aanwezig zijn van ICT-middelen op school, over de communicatie met en door school en over de mentor van hun kind. De school moet wel oog hebben voor het interesseren van de leerlingen voor de aangeboden lesstof.

Naast deze drie tevredenheidsonderzoeken, wordt ook jaarlijks de medewerkerstevredenheid onderzocht.

Sluit dit hoofdstuk

5.6 Ouderspreekmiddagen/-avonden

Gedurende het schooljaar hebben we diverse spreekmiddagen/-avonden ingeroosterd. De data staan in de jaaragenda op onze website. Een uitnodiging voor deze spreekmiddag/-avond verzenden we per e-mail. Elke leerling krijgt aan het begin van het jaar een startgesprek met de mentor en de ouder(s). Hierin worden de ontwikkeldoelen voor dat jaar vastgelegd. Er is een evaluatie halverwege het jaar.

Sluit dit hoofdstuk

5.7 Telefonisch contact en e-mailcontact

Wanneer ouders bepaalde zaken willen bespreken, dan kunnen zij altijd contact opnemen met de mentor, vakdocent, decaan of afdelingsleider. Als dat nodig is, nemen mentoren tussentijds contact op met ouders/verzorgers en worden afspraken gemaakt.

Wanneer ouders/verzorgers mailcontact wensen met een medewerker van de school, kan er gemaild worden naar info@niftarlake.nl. Er wordt vervolgens voor gezorgd dat de contactgegevens van de ouders/verzorgers bij de desbetreffende medewerker terecht komen.

Sluit dit hoofdstuk

5.8 Website

Het websiteadres van de school is www.niftarlake.nl. Op de website staan ook de gegevens en weblinks van externen die in deze informatiegids worden genoemd.

 

Sluit dit hoofdstuk

5.9 Klachtenregeling

Ons uitgangspunt bij klachten is deze zo snel mogelijk af te handelen en op te lossen met de betrokken medewerker. De ervaring leert dat op deze wijze het overgrote deel van klachten in goed overleg wordt afgehandeld. Mocht de klacht toch niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kunnen ouders een schriftelijk gemotiveerde klacht indienen bij de betreffende afdelingsleider. Voor de verdere afhandeling en verdere informatie omtrent klachten, verwijzen wij naar de klachtenregeling die te vinden is op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

5.10 contacten met de onderwijsinspectie

Op de website https://www.onderwijsinspectie.nl/contact/contact-voor-ouders-leerlingen-en-andere-belangstellenden kunt u lezen hoe u contact kunt opnemen met de onderwijsinspectie.

De onderwijsinspectie heeft een vertrouwensinspecteur. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven).
  • Psychisch en fysiek geweld.
  • Discriminatie en radicalisering.

U kunt contact opnemen met de vertrouwensinspecteur via een contactformulier dat te downloaden is op bovengenoemde website.

Sluit dit hoofdstuk

5.11 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Van alle leerlingen worden door de school gegevens geregistreerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden zoals o.a.: de organisatie of het geven van onderwijs, het leren en begeleiden van leerlingen, het verstrekken van leermiddelen, het bekend maken van informatie en het uitvoeren of toepassen van wetten.

Deze gegevens dienen juist en actueel te zijn. De betrokken leerling en in geval jonger dan 16 de ouder/verzorger kan:

  • Inzage vragen.
  • Vragen om rectificatie in geval van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of niet ter zake doend voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  • Een verzoek indienen om gegevens te verwijderen.

De hoeveelheid en het soort gegevens blijft beperkt tot dat wat redelijkerwijs nodig is om het doel te bereiken. Data wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Toegang tot gegevens hebben zij die dat vanuit hun rol nodig hebben om de doelen waarvoor de gegevens zijn verkregen te realiseren, indien er een wettelijke plicht voor bestaat of met toestemming van de betrokken leerling/ouder/verzorger.

Sluit dit hoofdstuk