3.1 Lespraktijk

In de lessen zijn wij gericht op het behalen van leerrendement. We starten de les met een doel en evalueren de opbrengst van de les met de leerlingen. We zetten in op differentiatie in de lessen en proberen aan te sluiten bij dat wat de leerling nodig heeft. Naast reguliere lessen zijn er binnen het Niftarlake College verschillende vormen van thematisch, procesmatig en projectmatig onderwijs. Binnen het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) en Technologie en Toepassing (T&T) wordt gewerkt in onze creatieve werkplaats “de Hub” of in het studiehuis.

Sluit dit hoofdstuk

3.2 Flexuren

Naast gewone lesuren werken we op het Niftarlake College ook met flexuren. We kennen verschillende soorten flexuren:

 1. Flex_HW om huiswerk in te maken onder begeleiding van een docent.
 2. Flex_vak om vragen te stellen aan een vakdocent over een specifiek vak of om een onderdeel uit de les nog een keer opnieuw uitgelegd te krijgen.
 3. Flex+ om te werken aan de brede ontwikkeling op basis van interesse en talent (bijvoorbeeld fotografie, haken, debatteren, de schoolband).

Leerlingen kiezen wekelijks een aantal flexuren voor de daaropvolgende week. Voor elke jaarlaag is er een minimumaantal flexuren dat gevolgd moet worden. Het is mogelijk om meer flexuren te volgend dan dit minimum. De mentor begeleidt de leerlingen bij het kiezen voor de flexuren.

Sluit dit hoofdstuk

3.3 Werken met de iPad

Het Niftarlake College wil tijdens de lessen inhoudelijk maatwerk leveren. De docenten doen dit in de les door te differentiëren op tempo, niveau en leerstijl, gebruik makend van de iPad. Bij vrijwel alle vakken wordt de iPad ingezet én er worden vaak boeken gebruikt. De docent zal beide middelen inzetten om zo de les optimaal vorm te geven (“blended learning”). Ook maken we gebruik van zelf gearrangeerd materiaal.

Van alle leerlingen wordt gevraagd om een eigen iPad mee te nemen naar school om te gebruiken in de lessen.

De school zorgt voor de boeken en vraagt ouders zelf de iPad aan te schaffen. Hierbij willen wij wel opmerken dat de school ouders niet mag verplichten een iPad aan te schaffen. De iPad is echter wel noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs op het Niftarlake College. Voor ouders die geen iPad kunnen aanschaffen, wordt een passende oplossing gezocht. Wij verzoeken u in dat geval een mail te sturen naar post@niftarlake.nl t.a.v. de rector.

Welke iPad types adviseert het Niftarlake College om aan te schaffen?

Het Niftarlake College raadt het nieuwste model van de iPad aan, namelijk iPad 10,2 met 64GB.

De prijzen (incl. BTW) van de verschillende modellen iPads zijn als volgt:

 • iPad 9, 64GB – € 395,51
 • iPad 9, 256GB – € 575,51
 • iPad 10, 64GB – € 530,51

Ouders zijn vrij om zelf een iPad aan te schaffen of een iPad die reeds in het bezit is hiervoor te gebruiken. Om alle software goed te laten functioneren is het belangrijk dat de nieuwste software is geïstalleerd (iPad OS16).

Het Niftarlake College heeft prijsafspraken gemaakt met Amac. Hierdoor kunnen ouders bij Amac een iPad en bijbehorende accessoires aanschaffen met 10% korting (op de prijs inclusief BTW). Amac zal hiervoor een webshop opzetten, waar ouders kunnen inloggen en een bestelling kunnen plaatsen. Op de site van het Niftarlake College kunt u een link naar de webshop van Amac vinden.

Sluit dit hoofdstuk

3.4 Extra ondersteuning

3.4.1

Van vakdocent tot mentor, van decaan tot afdelingsleider, elke medewerker van het Niftarlake College draagt zorg voor het ontwikkelproces van onze leerlingen.
In eerste instantie wordt de leerling begeleid door de mentor, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied.
Daar waar er een specifieke ondersteuningsbehoefte is, wordt er, in samenwerking met ouders en leerling, een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) opgesteld. Hierin worden doelen gesteld, op cognitieve, gedragsmatige of sociaal emotionele aspecten. Deze doelen worden, minimaal twee keer per jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
Daar waar nodig wordt er een arrangementsbegeleider (speciaal opgeleide docenten) ingezet. De extra ondersteuning (kortdurend of langdurend) vanuit de arrangementsbegeleider kan bestaan uit gesprekken over welbevinden en/of coaching bij meervoudige problematiek. Deze ondersteuning zal in doelen worden verwerkt in het OPP, altijd in samenspraak met ouders en leerling.
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar ons interne ondersteuningsstructuur of naar het SchoolOndersteuningsPlan (SOP), welke beide te vinden zijn op onze website.

 

3.4.2  Signalering achterstanden/dyslexie

Het is belangrijk om problemen te voorkomen of in elk geval vroeg op te sporen. Daarvoor wordt er in klas 1 een aantal genormeerde toetsen afgenomen: de toetsen voor Nederlands, Engels en Wiskunde uit het Cito volgsysteem voor Voortgezet Onderwijs.

Wanneer de school (in overleg met ouders) dit wenselijk acht, kan er voor individuele leerlingen een screening, die de indicatie dyslexie aangeeft, worden afgenomen. Hieruit kan een advies voor verder onderzoek worden gegeven.

Sluit dit hoofdstuk

3.5 Begeleiding: personen

Binnen het Niftarlake College bestaat de volgende structuur met betrekking tot de leerlingbegeleiding.

3.5.1 Mentor

Het Niftarlake wil alle leerlingen goed in beeld hebben. Wij kennen de eigenschappen van de leerling en willen hen écht zien. School, leerling en ouders spannen zich gezamenlijk in om de leerling succesvol te laten doorstromen naar het vervolgonderwijs. Onze kernwaarden ‘ondernemend zijn’, ‘(ver)binding’, ‘het nemen van eigen verantwoordelijkheid’ en ‘positiviteit’ zijn op alle terreinen onze leidraad. Voor het mentoraat betekent dit dat de mentor zijn begeleiding vormgeeft vanuit een verbinding met zijn leerling. Een positieve relatie, die tevens grenzen stellend kan zijn, is de basis voor het verdere gesprek en de begeleiding. We vragen daarin een verantwoordelijke en initiatiefrijke houding van de mentor, net zoals de mentor dit van zijn leerling vraagt en de school dit aan de ouders vraagt. De mentor is in alle gevallen het eerste aanspreekpunt voor de ouders en de leerling.

Verantwoordelijkheden van de mentor

De mentor draagt, samen met de leerling en ouders, verantwoordelijkheid voor:

 • Een veilig gevoel op school/welbevinden van de leerling.
 • Ondersteunen bij het plannen en het opdoen van de juiste studievaardigheden.
 • Een positieve leersfeer in de klas.
 • Signaleren handelingsverlegenheid van de school (passend onderwijs).
 • Informatieverstrekking naar ouders en leerlingen.
 • LOB en (maatschappelijke) stages begeleiden.

In klas 1 wordt de mentor bijgestaan door leerling mentoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die de nieuwe brugklassers helpen bij het vinden van hun weg in onze school.

 

3.5.2 Decaan

De decaan geeft, naast de mentor, gespecialiseerde hulp bij allerlei keuzes die de leerling moet maken. De decaan praat met leerlingen over hun capaciteiten en interesses. Leerlingen krijgen zo begeleiding bij het kiezen voor profielen, richtingen en sectoren en bij het kiezen van een vervolgopleiding en alles wat daarmee samenhangt.

3.5.3 Teamcoördinatoren

Elke afdeling heeft ook een coördinator die onder de afdelingsleider valt. De coördinator organiseert en regelt zaken voor de afdeling die in de jaarplanning zijn opgenomen. De teamcoördinator is er om de mentor te ondersteunen en coachen bij leerlingzaken. Daarnaast is de teamcoördinator de schakel tussen de afdelingsleider en de mentor.

3.5.4 Afdelingsleiders

Elke afdeling heeft een afdelingsleider die onder de rector valt. De afdelingsleiders zijn integraal verantwoordelijk voor alles wat er speelt in hun afdeling en geven leiding aan een team van docenten en/of mentoren. Wanneer leerlingen en/of ouders knelpunten ervaren in de begeleiding richten zij zich in eerste instantie tot de mentor. Mocht dit niet tot het gewenste effect leiden, dan is de teamcoördinator en daarna de afdelingsleider aanspreekpunt.

3.5.5 Team passend onderwijs/zorgcoördinatoren

Onze school werkt voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften – waar nodig – met:

 • Het team Passend Onderwijs. Het interne team Passend Onderwijs bestaat uit de teamcoördinatoren en de zorgcoördinatoren. Het team Passend Onderwijs ondersteunt mentoren die signaleren dat de school handelingsverlegen is bij de ondersteuningsbehoefte van een bepaalde leerling. Er wordt gewerkt volgens een vastgelegde ondersteuningroute.
 • Het Kernpartneroverleg (KPO). Het KPO-team bestaat uit de teamcoördinatoren, de zorgcoördinatoren, School Maatschappelijk Werk (SMW), de begeleider Passend Onderwijs (BPO) van ons samenwerkingsverband SterkVO, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar, eventueel aangevuld door de mentoren en/of arrangementsbegeleiders en/of de wijkagent.

Zowel het team passend onderwijs als KPO-team worden ondersteund en gecoacht door de zorgcoördinatoren. In het schooljaar 2022-2023 is mevrouw Jolanda Willemsen voor de eerste en tweede klassen en de Mavo de zorgcoördinator en voor de derde klassen en de havo en atheneum bovenbouw is de zorgcoördinator Marlies Kunst.

 

3.5.6 Leerlingbegeleiders/vertrouwenspersonen

Als leerlingen problemen ervaren in de persoonlijke sfeer of thuis kunnen ze zich wenden tot een van de leerlingbegeleiders (vertrouwenspersonen). Ook in het geval van seksuele intimidatie kunnen de leerlingen zich wenden tot deze leerlingbegeleiders. Er zijn twee leerlingbegeleiders in de school, te weten mevrouw Bea van der Ark en de heer Steven Plomp.

3.5.7 Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator is aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders in het kader van pesten. Deze functionaris coördineert het beleid met betrekking tot het tegengaan van pesten. Daarnaast verzorgt zij de monitoring van de sociale veiligheid van de leerlingen bij ons op school, hierbij denkend aan onder andere het welbevinden van leerlingen. In het schooljaar 2023-2024 is mevrouw Jolanda Willemsen de anti-pestcoördinator. Het Niftarlake College hanteert een antipestprotocol, waarin de stappen die in geval van pesten gezet moeten worden, staan beschreven.

3.5.8 School Maatschappelijk Werk (SMW)

Op onze school werken wij nauw samen met een School Maatschappelijk Werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk. SMW biedt hulp aan leerlingen, ouders en leraren. Hiervoor voert de SMW’er gesprekken met de leerling en ouders. Als dit niet voldoende is om problemen op te lossen of als er andere hulp nodig is, schakelt de SMW’er andere hulpverlening in, zoals een buurtteam of sociaal wijkteam/jeugdteam. Zo kan de SMW’er een belangrijke schakel zijn in de verbinding tussen schoolinterne onderwijsondersteuning en externe zorg voor leerlingen.

3.5.9 Schoolcoaches

Sinds schooljaar 2020-2021 werken wij samen met de schoolcoaches van Jeugdpunt. De schoolcoaches zijn er zowel voor de leerlingen als de mentoren en kunnen helpen met allerlei vraagstukken en uitdagingen. De schoolcoaches zijn laagdrempelig, maken veel contact met leerlingen met of zonder een potentiële hulpvraag en spreken dezelfde taal als de jongeren. Daarnaast kunnen zij mentorlessen aanbieden en werken ze nauw samen met de zorgcoördinatoren.

3.5.10 Jeugdarts / jeugdverpleegkundige

Leerlingen van het tweede en het vierde leerjaar krijgen een geneeskundig onderzoek. Wanneer de school het wenselijk acht, kan er een verzoek gedaan worden bij de jeugdarts om een leerling op te roepen. De jeugdarts heeft verder een adviserende rol.

3.5.11 Faalangsttrainers

Voor leerlingen voor wie blijkt dat zij gedurende het schooljaar baat hebben bij een faalangsttraining (onderbouw), kunnen wij deze aanbieden.

3.5.12 Externe hulp

Natuurlijk kan onze school niet alles alleen en hebben wij daarom ook goede relaties met externe hulpverleners, zoals sociale wijkteams, jeugdteams, maar ook specialisten binnen ons samenwerkingsverband.

 

Sluit dit hoofdstuk

3.6 Keuzebegeleiding

Bij het kiezen van profielen/sectoren en vervolgopleidingen is begeleiding erg belangrijk. We organiseren daarvoor allerlei activiteiten. Vakdocenten, mentoren en decanen geven voorlichtingslessen, leerlingen bezoeken voorlichtingsmarkten, zij lopen stages. Er worden individuele gesprekken gevoerd en er zijn speciale voorlichtingsavonden voor ouders.

Sluit dit hoofdstuk

3.7 Lesuitval en tussenuren

Lesuitval en tussenuren kunnen veroorzaakt worden door buitenschoolse activiteiten, zoals internationale uitwisselingen, projectweken en dergelijke, maar ook door ziekte van een docent. We proberen lesuitval en tussenuren zo veel mogelijk te voorkomen door

 • het omroosteren van vrijvallende tussenuren naar kop- en staarturen;
 • opvanguren voor de eerste klassen;
 • lesuitval genererende activiteiten zoveel mogelijk op hetzelfde moment te laten plaatsvinden.

Onze leerlingen in de klassen 2 en hoger kunnen tijdens tussenuren gebruik maken van het studiehuis om te studeren of zij kunnen in onze aula verblijven.

Sluit dit hoofdstuk

3.8 Te laat komen

Een leerling die te laat komt, moet een toelatingsbriefje halen bij de conciërge. Als er geen goede reden is, moet de leerling zich vanaf de derde keer, de volgende morgen om 7.45 uur melden. Indien een leerling meer dan een halve les te laat is, wordt deze les als ‘afwezig’ genoteerd.

Sluit dit hoofdstuk

3.9 Lesverzuim

3.9.1 Bij ziekte

Als een leerling door ziekte of andere redenen verhinderd is het onderwijs te volgen, dient één van de ouders/verzorgers voor 8.30 uur naar school te bellen (085-7608300) of via de app de ziekmelding voor maximaal twee dagen door te geven. Indien een leerling 18 jaar of ouder is, kan de leerling ook zelf deze melding doen, mits de meerderjarige leerling hierover vooraf schriftelijk afspraken heeft gemaakt met school. Een ziekmelding geldt in beginsel voor de betreffende dag. Indien al duidelijk is dat de absentie langer zal duren, geven ouders dit direct door.

 

3.9.2 Verlof

Een of meerdere dagen verlof kan alleen door de ouders/verzorgers worden aangevraagd. Indien een leerling 18 jaar of ouder is kan de leerling ook zelf een verlofaanvraag doen, mits de meerderjarige leerling hierover vooraf schriftelijk afspraken heeft gemaakt met school.

Voor verlofaanvragen wordt het verlofformulier minimaal 10 schooldagen voorafgaand aan het gevraagde verlof bij de verzuimcoördinator ingeleverd. Dit formulier is via de website van de school te downloaden of afhalen bij de verzuimcoördinator van de school. De school verleent alleen verlof als de aanvraag overeenkomt met de verlofregels van de Leerplichtwet.

Bij verlofaanvragen tijdens PTA-toetsen en/of examens gelden tevens de hierover opgenomen bepalingen in het examenreglement.

De school is verplicht overtredingen van de Leerplichtwet te melden bij de leerplichtambtenaar. Wanneer leerlingen ongeoorloofd de lessen verzuimen, volgen er sancties die door de school opgelegd worden.

 

Sluit dit hoofdstuk

3.10 Lestijden

De lestijden van het Niftarlake College zijn:

Onderbouw (klas 1 t/m 3)
(m.u.v. M3)
Bovenbouw (klas M3, 4 t/m 6)
1e uur 8.20 – 9.00
2e uur 9.00 – 9.40
Pauze 9.40 – 10.05
3e uur 10.05 – 10.45
4e uur 10.45 – 11.25
5e uur 11.25 – 12.05
Pauze 12.05 – 12.30
6e uur 12.30 – 13.10
7e uur 13.10 – 13.50
8e uur 13.50 – 14.30
Pauze 14.30 – 14.40
9e uur 14.40 – 15.20
10e uur 15.20 – 16.00
11e uur 16.00 – 16.40
1e uur 8.20 – 9.00
2e uur 9.00 – 9.40
3e uur 9.40 – 10.20
Pauze 10.20 – 10.45
4e uur 10.45 – 11.25
5e uur 11.25 – 12.05
6e uur 12.05 – 12.45
Pauze 12.45 – 13.10
7e uur 13.10 – 13.50
8e uur 13.50 – 14.30
9e uur 14.30 – 15.10
Pauze 15.10 – 15.20
10e uur 15.20 – 16.00
11e uur 16.00 – 16.40

Klas 1 en 2 hebben geen les op het 11e uur en klas 3 zo min mogelijk. Op donderdagmiddag worden er na het 8e lesuur geen reguliere lessen ingeroosterd. Leerlingen zijn op donderdagmiddag wel oproepbaar voor schoolzaken, zoals het maken van toetsen en/of inhalen van toetsen of het inhalen van gemiste uren.

We hebben geen schoolbel om start- en eindmomenten van lessen aan te geven. Leerlingen moeten beschikbaar tot 16.40 uur beschikbaar zijn voor lessen of andere schoolactiviteiten.

 

 

Sluit dit hoofdstuk

3.11 Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen worden via Magister bekend gemaakt. We proberen de veranderingen een dag van tevoren voor 13.30 uur bekend te maken. Dagrooster wijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld zieke docenten worden ’s ochtends voor 7.30 uur bekend gemaakt, eveneens via Magister. Voor leerlingen gelden alleen de officieel in Magister aangegeven wijzigingen. Ook gedurende de dag worden wijzigingen in het rooster in Magister verwerkt. De leerling dient te allen tijde het rooster goed in de gaten te houden. De informatie op Magister is leidend.

 

Sluit dit hoofdstuk

3.12 Studiehuis

In het studiehuis van het Niftarlake kunnen leerlingen in stilte studeren of samen werken aan schoolopdrachten. Leerlingen melden zich aan met hun schoolpas bij de studiehuismedewerker. Deze studie-uren worden geregistreerd. Het studiehuis voorziet leerlingen van werkplekken met een beperkt aantal computers en laptops. In het studiehuis is een collectie jeugdliteratuur aanwezig.

Sluit dit hoofdstuk

3.13 Excursies

Het Niftarlake College organiseert onder andere excursies. Voor een deel is dit met een sociaal doel, zoals het bevorderen van het groepsband. Voor een deel heeft een dergelijke activiteit een vormingsdoel.

Voor onze school zijn deze activiteiten een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

Sluit dit hoofdstuk

3.14 Internationalisering

Op het Niftarlake College staat het verbreden van de horizon van onze leerlingen hoog in het vaandel. Wij beogen de kennis van verschillende culturen en talen binnen Europa te vergroten door hier op een prominente wijze aandacht aan te besteden in het curriculum van onze school. Zo hebben wij als school al veel ervaring met internationale en interculturele projecten en bieden wij leerlingen kennis en inzicht in het functioneren van de Europese Unie. Uiteraard is een goede beheersing van de Engelse taal hierin een eerste vereiste. Leerling uitwisselingen vinden plaats in alle afdelingen en in bijna alle leerjaren met partnerscholen in o.a. Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje.

Sluit dit hoofdstuk

3.15 Buitenlesactiviteiten

Leerlingen die daarvoor belangstelling hebben, kunnen kiezen uit een ruim aanbod van culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten. Dit doen we, omdat we brede vorming heel belangrijk vinden. Docenten begeleiden deze activiteiten. Beroemd is onder andere onze Talentnight, waar iedere leerling zijn talenten kan laten zien.

Daarnaast neemt het Niftarlake College al jaren deel aan Olympic Moves, een landelijk sporttoernooi voor het voortgezet onderwijs.

Onder maatschappelijk georiënteerde activiteiten vallen onder andere de organisatie van actiedagen voor Derde Werelddoelen en deelname aan Nederlandse en Europese jeugdparlementen. Ook het organiseren van feesten behoort tot deze activiteiten.

Sluit dit hoofdstuk

3.16 Schoolconcerten en schouwburgbezoek

Enkele keren per jaar vinden tijdens lesuren schoolconcerten plaats, bestemd voor bepaalde jaargroepen. Het onderwerp van deze concerten wordt voorbereid en nabesproken in de muzieklessen.
Ook zijn er klassen die voorstellingen in de schouwburg bezoeken. Deze bezoeken worden voorbereid en nabesproken in de lessen CKV/Kunst.

Sluit dit hoofdstuk

3.17 Schoolregels

Al onze leerlingen hebben rechten en plichten. Die rechten en plichten zijn beschreven in ons leerlingenstatuut. Van (nieuwe) leerlingen en hun ouders verwachten we dat ze kennis hebben genomen van de inhoud van ons leerlingenstatuut.

In het leerlingenstatuut staan afspraken en regels beschreven rond de omgang met elkaar, rond het gebruik van smartphones, rond kleding als jassen, petten en hoofddoeken, proefwerken, toetsen, computer- en ICT gebruik. Het leerlingenstatuut is te vinden op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

3.18 Leerlingparticipatie

3.18.1 Klankbordgroepen

De leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen via de klankbordgroepen. Elke afdeling heeft een eigen klankbordgroep. Iedere klankbordgroep komt circa vier keer per jaar bij elkaar. Zij hebben dan overleg met de afdelingsleider van de desbetreffende afdeling. De leerlingen geven aan wat er goed gaat in de afdelingen en hoe zaken beter en anders kunnen. Zij kunnen hierbij hun eigen ideeën inbrengen.

In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het belang van deelname aan de klankbordgroep. De mentor stimuleert deelname en kiest in overleg met de klas de betreffende leerlingen.

 

3.18.2 Medezeggenschapsraad

De leerlingen kunnen ook voor hun belangen opkomen door zitting te nemen in de Medezegenschapsraad. Leerlingen kunnen via verkiezingen zitting nemen in de Medezegenschapsraad. Momenteel zijn hierin drie leerlingen actief.

Sluit dit hoofdstuk