8.1 Cameratoezicht

Op het Niftarlake College wordt cameratoezicht ingezet. Om zorgvuldige toepassing van cameratoezicht en zorgvuldig gebruik van camerabeelden te borgen, is het Reglement Cameratoezicht van de PCOU Willibrord hierop van toepassing. Dit reglement is gepubliceerd op onze website. In dit reglement zijn onder andere afspraken vastgelegd over het gebruik van cameratoezicht, het bekijken van beelden, de opslag van beeldmateriaal, de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers. De MR is geïnformeerd over het reglement en de inzet van cameratoezicht. Ook wordt jaarlijks aan de MR gerapporteerd over het toegepaste cameratoezicht in het voorgaande schooljaar (aard, frequentie en lengte van het toezicht).

Sluit dit hoofdstuk

8.2 Administratie leerlingen

De school vraagt aan alle nieuwe leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar een kopie van hun paspoort of ID-kaart in te leveren bij de administratie. De school kan daarmee alle benodigde gegevens voor inschrijving zo direct aan het begin van het schooljaar volledig en correct in de administratie verwerken. Daarmee is er ook een correcte en volledige gegevensuitwisseling mogelijk met de uitvoerdersinstantie van het Ministerie van OCW, namelijk DUO. DUO controleert de identiteit van de leerling en daarmee ook het recht op bekostiging voor het onderwijs aan de leerling.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nadat de leerlingenadministratie de gegevens van het kopie paspoort of ID-kaart heeft verwerkt, wordt deze vernietigd. De uiterlijke bewaartermijn van het kopie paspoort en ID-kaart is vijf dagen.

Het inleveren van een kopie paspoort of ID-kaart is op basis van vrijwilligheid. Mocht een leerling geen kopie paspoort of ID-kaart inleveren, dan moeten we als school de identiteit van de in te schrijven leerling vaststellen door middel van het tonen van het paspoort of ID-kaart op de administratie door de betreffende leerling.

Sluit dit hoofdstuk

8.3 Jaarplanning

De jaarplanning inclusief vakantierooster en studiedagen kunt u vinden op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

8.4 Lessentabel

Onze lessentabel is te raadplegen op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

8.5 Geprogrammeerde onderwijstijd

Het totaal aantal uren en het soort activiteiten die in 2024-2025 zijn geprogrammeerd, kunt u vinden op onze website.

Sluit dit hoofdstuk