1.1 Geschiedenis en omvang

Het Niftarlake College is op 1 augustus 1975 van start gegaan. Inmiddels is de school uitgegroeid tot een scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. We bieden gedifferentieerd klassikaal onderwijs en onderwijsvormen die meer ruimte bieden om de leerling te zien. De schoolgrootte ligt rond de 1650 leerlingen. Deze leerlingen zijn voor het grootste deel afkomstig uit Stichtse Vecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens.

Sluit dit hoofdstuk

1.2 Bestuur, leiding en medezeggenschap

1.2.1 Schoolleiding 

De schoolleiding van het Niftarlake College bestaat uit
– een rector
– vijf afdelingsleiders

Per afdeling is de afdelingsleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in die afdeling.
Er zijn vijf afdelingen:

 • Afdeling brugklas leerjaar 1;
 • Afdeling brugklas leerjaar 2;
 • Afdeling mavo;
 • Afdeling havo;
 • Afdeling atheneum.

Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de medewerkers van de afdeling.

 

1.2.2 Willibrordstichting

Het Niftarlake College maakt onderdeel uit van de Willibrordstichting in Utrecht die twaalf scholen voor voortgezet onderwijs beheert.
Verdere informatie kunt u lezen op www.pcouwillibrord.nl

 

1.2.3 Medezeggenschapsraad, ouderraad en klankbordgroepen

 • De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De rector is namens de school gesprekspartner van de MR.
 • De Ouderraad ondersteunt de school bij allerlei activiteiten. Eén van de leden van de schoolleiding is contactpersoon voor de Ouderraad.
 • Per afdeling is er een vaste klankbordgroep van ouders. De afdelingsleider is de gesprekspartner namens de school.
 • In elke afdeling zijn klankbordgroepen van leerlingen geformeerd. De leerlingen van deze klankbordgroepen gaan regelmatig in gesprek met de afdelingsleider en/of teamcoördinator en kunnen aangeven waar ze tevreden over zijn en kunnen verbeteringsvoorstellen doen.

Sluit dit hoofdstuk

1.3 Grondslag, kernwaarden en doelstelling

1.3.1 Identiteit

De PCOU Willibrord en dus ook het Niftarlake College, verbindt aan het begrip identiteit de volgende definitie: ‘Laten zien wie je bent.’ De afgelopen decennia is deze identiteit geëvolueerd: van een oorspronkelijke christelijke dorpsschool naar een brede scholengemeenschap met zo’n 1650 leerlingen, die vandaag de dag onderwijs biedt aan leerlingen met verschillende achtergronden uit de regio Maarssen-Utrecht-Vleuten.

‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld. Een Niftarlaker is ondernemend: leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding, en daarbij geven we ook grenzen aan.

 

1.3.2  Missie, visie en doelen

Missie
In de missie leggen we uit wat ons hoogste doel is, onze reden van bestaan. De missie van het Niftarlake hebben we als volgt geformuleerd:

“Het Niftarlake College bereidt leerlingen optimaal voor zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.”

Een Niftarlaker verlaat de school met een rugzak vol met competenties die horen bij het gevolgde onderwijsniveau, en hij heeft zich verder ontwikkeld tot verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief mens.

Visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs geeft antwoord op de vraag hoe we onze missie willen volbrengen. Wat gaan we doen teneinde onze leerlingen optimaal voor te bereiden? De visie heeft betrekking op pedagogiek, de visie op leren en een visie op de toekomstige rol van de leerling in de samenleving.

 1. In het pedagogisch klimaat creëren we sociale veiligheid vanuit een positieve grondhouding.
 2. We bevorderen kansengelijkheid van onze leerlingen.
 3. We hebben oog voor talent en de ontwikkeling daarvan en dragen zorg voor onze leerlingen. We streven naar passende begeleiding voor ieder.
 4. We stimuleren initiatief en eigenaarschap bij leerlingen, passend bij zijn/haar ontwikkeling.
 5. Leren wordt zichtbaar in het leerproces en in een (eind)resultaat. De leerling wordt op een positieve, coachende manier begeleid bij het leren.
 6. We zorgen dat het leren relevantie heeft; het leren doet ertoe. We betrekken rolmodellen, experts en onze leefomgeving in ons onderwijs. Leren vindt samen en/of in samenhang plaats.
 7. De volgende thema’s krijgen schoolbreed voortdurend aandacht: gezondheid/vitaliteit, diversiteit, ICT-vaardigheden en duurzaamheid.
 8. Leerlingen werken aan competenties op het gebied van kritisch en creatief denken, aan denken vanuit een ander perspectief en aan het inzicht in zichzelf en de ander.
 9. De leerling heeft inzicht in zijn toekomstperspectief.
 10. We stimuleren een houding waarbij we uitgaan van een leven lang leren.

1.3.3  Resultaten

De actuele gegevens over de instroom van leerlingen, het doorstromen binnen de school en de slagingspercentages zijn te vinden op onze website.

Resultaten met betrekking tot de examens kunt u ook vinden op Scholen op de Kaart.

 

 

Sluit dit hoofdstuk

1.4 Schoolklimaat

Het Niftarlake College geeft leerlingen ruimte binnen een heldere schoolstructuur. Er zijn regels, zodat leerlingen weten waar zij zich aan te houden hebben. Er is een veiligheidsbeleid, dat ervoor zorgt dat leerlingen zich veilig kunnen voelen. Onderdelen van dit beleid zijn: startgesprekken aan het begin van het jaar zodat we actief kunnen reageren op problemen (ook vooraf), mentorlessen waarin ruimte is voor het bespreken van groepsdynamiek en sociale veiligheid en lessen mediawijsheid waar je leert hoe je wijs om kunt gaan met onder andere social media. Binnen deze structuur proberen wij leerlingen zo veel mogelijk ruimte te geven. We stimuleren zelfstandigheid binnen lessen, we laten leerlingen zelf activiteiten organiseren en we bieden een brede keuze op het gebied van sport en cultuur.

De leerlingen van de brugklas krijgen zo veel mogelijk les in het brugklasgebouw. Ook hebben ze in dit gebouw een eigen pauzeruimte, de kluisjes bevinden zich in dit gebouw en er is een begeleider speciaal voor de brugklasleerlingen. De overgang van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs is op deze manier minder groot. Het brugklasgebouw is een brug tussen basisschool en het Voortgezet Onderwijs.

Sluit dit hoofdstuk

1.5 Aannamebeleid

1.5.1 Aanmelden voor de brugklas

Op basis van het basisschooladvies welke bindend is, kunnen leerlingen aangemeld worden voor de brugklas. De aanmelding gebeurt via de basisschool. Een leerling heeft minimaal een vmbo-tl advies nodig om te worden toegelaten op het Niftarlake College. We volgen als school de POVO-procedure voor Stichtse Vecht.

Het Niftarlake College biedt Technasiumonderwijs aan op de havo en het atheneum en Bèta Challenge op de mavo. Om dit Technasium te kunnen starten zijn er door de Stichting Technasium en de Willibrordstichting voorwaarden gesteld betreffende de toelating van leerlingen. Afgesproken is dat het Niftarlake College geen leerlingen plaatst die woonachtig zijn in het gebied binnen de ring (Zuilense ring/A2/A27). Dit omvat de postcodes: 3511 t/m 3573. Uitzondering hierop zijn alle postcodes in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Leerlingen die op op het moment van aanmelding op een basisschool in Stichtse Vecht zitten, maar wonen in bovengenoemd postcodegebied binnen de ring, kunnen zich wel aanmelden.

We willen deze leerlingen de gelegenheid geven om samen met klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes onze school te bezoeken. Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Stichtse Vecht. Deze zijn na te lezen in de POVO procedure. Vanaf het schooljaar 2021-2022 geldt er geen voorrangsregeling meer voor broertjes of zusjes. Hierdoor heeft iedereen evenveel kans.

 

1.5.2  Aanmelden voor instroom in andere klassen

Het aanmelden van leerlingen die de overstap willen maken naar het Niftarlake College gebeurt via de VO-school van herkomst. De benodigde documenten worden door deze school op het platform Onderwijs Transparant VO-VO geplaatst. Als er plek is op de gewenste afdeling, ontvangen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier van het Niftarlake.

1.5.3 Aanmelden voor doorstroom van mavo naar havo

Een leerling kan na de mavo doorstromen naar havo 4, mits het diploma is behaald voor 7 vakken. De decaan voert gesprekken over de passende profielkeuze in havo 4.

In- en doorstroom op het Niftarlake is gegarandeerd als een leerling dat voor 1 april laat weten. Na deze datum is dat alleen mogelijk als de school plek heeft in de desbetreffende jaarlaag.

Voor alle doorstroomprocedures verwijzen wij graag naar de website.

1.5.4 Aanmelden voor doorstroom van havo naar atheneum

Een leerling die na de havo door wil stromen naar (of plaats wil nemen in) atheneum 5 kan dit door wet- en regelgeving zonder voorwaarden doen. Meer informatie over de overstap van havo naar atheneum is op te vragen bij de decaan.

In- en doorstroom op het Niftarlake is gegarandeerd als een leerling dat voor 1 april laat weten. Na deze datum is dat alleen mogelijk als de school plek heeft in de desbetreffende jaarlaag.

Voor alle doorstroomprocedures verwijzen wij graag naar de website.

 

 

 

Sluit dit hoofdstuk

1.6 Bereikbaarheid

Het Niftarlake College ligt in Maarssenbroek en is gemakkelijk en veilig bereikbaar. De fietsafstanden vanuit Leidsche Rijn, Maarssen-Dorp, Breukelen, Tienhoven, Vleuten en De Meern variëren van een kwartier tot een half uur.

Het station bevindt zich op 10 minuten lopen van de school en op 5 minuten loopafstand is er een bushalte.

Sluit dit hoofdstuk