2.1 Onderwijskundige structuur en doorstroom

Vanaf het schooljaar 2021-2022 duurt de brugperiode 2 jaar. Leerlingen worden op basis van het basisschooladvies geplaatst in één van onze brugklassen. Wij kennen drie typen brugklassen: een atheneumklas, een havo/atheneumklas en een mavo/havoklas. In deze klassen wordt er respectievelijk lesgegeven op atheneum, havo- en mavoniveau met differentiatie naar het hoogste niveau. In principe doubleren leerlingen niet het eerste en het tweede jaar. In het tweede brugklasjaar vindt de definitieve determinatie plaats.

Vanuit de brugklas bestaan er een aantal doorstroommogelijkheden:

basisschool
Atheneum 1 Havo/atheneum 1 Mavo/havo 1
Atheneum 2 Atheneum 2 technasium Havo/atheneum 2 Havo/atheneum 2 technasium Mavo/havo 2
Atheneum 3 Atheneum 3 technasium Havo 3 Havo 3 technasium Mavo 3
Atheneum 4 Atheneum 4 technasium Havo 4 Havo 4 technasium Mavo 4
Atheneum 5 Atheneum 5 technasium Havo 5 Havo 5 technasium
Atheneum 6 Atheneum 6 technasium

Sluit dit hoofdstuk

2.2 Basisvorming

Het Niftarlake College biedt de basisvorming aan in de eerste twee leerjaren van alle afdelingen. Hierbij dienen de – van overheidswege aangereikte – kerndoelen als fundament. De afsluiting van die kerndoelen wordt op verschillende momenten bereikt en verschilt per afdeling en per vak. Op het Niftarlake College duurt de brugklasperiode twee jaar. Zo krijgen onze leerlingen twee jaar de tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs. Aan het einde van leerjaar 2 wordt bekeken op welk niveau de leerling het onderwijs gaat vervolgen: mavo, havo of atheneum.

Voor de inrichting van het onderwijsprogramma van de eerste twee leerjaren verwijzen wij u naar de lessentabel 2022-2023 op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

2.3 Afdelingen

2.3.1  mavo (theoretische leerweg van het vmbo)

Net zoals op elke andere school duurt de opleiding op de mavo 4 jaar. De eerste twee jaar krijg je naast de “normale” vakken zoals Nederlands, Frans, biologie en wiskunde ook 4 projectvakken: Art, Sport, Technologie & Toepassing (T&T) en Ondernemen. Voor T&T bieden wij het onderwijsconcept Beta Challenge aan.
Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een sector: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Groen.
Het mavo (vmbo)-diploma geeft toegang tot het hoogste niveau (niveau 4) van de middelbare beroepsopleidingen van het ROC/MBO. Leerlingen die eindexamen hebben gedaan in 7 vakken kunnen rechtstreeks doorstromen naar havo 4, mits op tijd aangegeven (zie 1.5.3)

2.3.2  havo

De havo is een 5-jarige opleiding waarvan tijdens de eerste drie jaren alle vakken voor de leerlingen grotendeels hetzelfde zijn. In klas 1 komen havoleerlingen in een oriëntatiejaar voor het Technasium. Leerlingen maken dan kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen en kunnen op basis van hun ervaringen tegen het einde van het eerste leerjaar kiezen voor de technasiumrichting. (N.B. er wordt voor het Technasium een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is geheel vrijwillig, het niet voldoen van deze bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van deelname aan het Technasium. Wanneer uw kind de technasiumrichting volgt binnen de havo, wordt er in leerjaar 3 gekozen tussen Duits of Frans. Wanneer er onvoldoende animo voor Frans is, volgen de technasiumleerlingen alleen Duits als extra vreemde taal. Aan het einde van havo 3 dienen leerlingen, naast een verplicht gemeenschappelijk deel, een zogenaamd profieldeel en een vrij deel te kiezen. De profielmogelijkheden zijn: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Elke leerling heeft verplichte vakken en kan een aantal keuzes maken. Bij het maken van deze keuze wordt u als ouder(s) uiteraard betrokken en de leerling krijgt ondersteuning van zowel de mentor als de decaan.

Een bijzonder vak binnen de havo waar leerlingen voor kunnen kiezen, is BSM. Dit staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. Leerlingen leren hier onder andere organiseren en reflecteren binnen een breed sportaanbod.
Een tweede bijzonder vak binnen de havo waar leerlingen voor kunnen kiezen is het nieuwe vak SCORE. SCORE is een praktijkgericht vak voor de havo bovenbouw en staat voor Samenwerking, Communicatie, Onderzoek, Reflectie en Eigenaarschap. Een groot onderdeel van het vak bestaat uit het lopen van stage binnen het bedrijfsleven. In 2023-2024 start een pilotgroep in havo 4. Vanaf 2024-2025 kunnen alle leerlingen met een maatschappijprofiel zich voor dit praktijkvak aanmelden. Leerlingen met een natuurprofiel kunnen immers al het vak O&O kiezen.
Meer informatie over de profielen en de diverse keuzevakken is te vinden in de profielkeuzenota die staat op onze website.

Alle havoleerlingen moeten voldoen aan een bepaalde studielast. Naast lessen tellen schoolactiviteiten zoals leerlingmentoraat, schoolsport of (maatschappelijke) stages mee voor deze studielast.

Het havodiploma geeft toelating tot het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen drempelloos doorstromen naar atheneum 5, mits op tijd aangegeven.

 

2.3.3      atheneum

Het atheneum is een zesjarige opleiding. Het eerste leerjaar is een oriëntatiejaar en daarom volgen alle atheneumleerlingen dezelfde vakken. Naast de reguliere vakken hebben zij gedurende twee perioden het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), het kernvak van het Technasium. Aan het einde van het eerste leerjaar kunnen de leerlingen kiezen voor de technasiumrichting. Met het Technasium, scholen we onze leerlingen extra in het doen van onderzoek, ontwikkelen we hun vermogen om zaken te onderzoeken en leren we hen goed samen te werken. Aan het volgen van Technasiumonderwijs zijn voor de ouders (vrijwillige) kosten verbonden. (N.B. er wordt voor het Technasium een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd). Deze is geheel vrijwillig, het niet voldoen van deze bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van deelname aan het Technasium.

Aan het einde van atheneum 3 kiezen de leerlingen een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Meer informatie over de profielen is te vinden in de profielkeuzenota die staat op onze website. In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om het vak Onderzoeken en Ontwerpen als examenvak te kiezen. Het atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteit en het hoger beroepsonderwijs.

 

Sluit dit hoofdstuk