2.1 Onderwijskundige structuur en doorstroom

Op grond van de toelatingsgegevens plaatsen we de leerlingen in één van onze brugklassen. Wij kennen drie typen brugklassen: een atheneumklas, een havo/atheneumklas en een mavo/havoklas.

Vanuit de eerste klas bestaat er een aantal doorstroommogelijkheden:

Basisschool

brugklas atheneum brugklas havo/atheneum brugklas mavo/havo
atheneum 2  TA2/CA2 havo 2          TH2 mavo 2
atheneum 3  TA3/CA3 havo 3         TH3 mavo 3
atheneum 4  TA4 havo 4         TH4 mavo 4
atheneum 5  TA5 havo 5         TH5
atheneum 6  TA6

TA = Technasium/atheneum

CA = C&C/atheneum

TH = Technasium/havo

Sluit dit hoofdstuk

2.2 Basisvorming

Het Niftarlake College biedt de basisvorming aan in de eerste twee leerjaren van alle afdelingen. Hierbij dienen de – van overheidswege aangereikte – kerndoelen als fundament. De afsluiting van die kerndoelen wordt op verschillende momenten bereikt en verschilt per afdeling en per vak.

Voor de inrichting van het onderwijsprogramma van de eerste twee leerjaren verwijzen wij u naar de lessentabel 2019-2020 op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

2.3 Afdelingen

2.3.1  mavo (theoretische leerweg van het vmbo)

De mavo is een 4-jarige opleiding waarvan tijdens de eerste drie jaren alle vakken voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Het vak Frans wordt alleen de eerste twee leerjaren gegeven, Duits kan in leerjaar 4 gekozen worden als keuzevak.

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een sector: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Groen.

Het mavo (vmbo)-diploma geeft toegang tot het hoogste niveau van de middelbare beroepsopleidingen van het ROC/MBO. De leerling kan ook doorstromen naar havo 4 wanneer voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria.

Vanaf schooljaar 2019-2020 biedt de mavo, startend vanaf leerjaar 1, het onderwijsconcept Beta Challenge (www.betachallenge.nl) aan. Dit krijgt vorm in het vak Technologie & Toepassing (T&T). Daarnaast biedt mavo het vak Toekomst is Nu (TiN). Op onze website is over dit vak meer informatie te vinden.

 2.3.2  havo

De havo is een 5-jarige opleiding waarvan tijdens de eerste drie jaren alle vakken voor alle leerlingen grotendeels hetzelfde zijn. In klas 1 komen havoleerlingen in een oriëntatiejaar voor het Technasium. Leerlingen maken dan kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen en kunnen op basis van hun ervaringen tegen het einde van het eerste leerjaar kiezen voor de technasiumrichting (N.B. aan het technasium zijn speciale financiële verplichtingen verbonden). Belangrijk om rekening mee te houden bij deze keuze is dat in de O&O havo 3-klas geen Frans meer wordt gegeven. Wanneer uw kind na H3 het profiel Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij kiest, is het keuzevak Frans dan ook niet meer mogelijk. Er zal voor Duits gekozen moeten worden bij het profiel Cultuur & Maatschappij en bij het profiel Economie & Maatschappij kan alleen het vak Duits als keuzevak gekozen worden. In de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid wordt het vak Frans niet aangeboden. Meer informatie over de profielen is te vinden in de profielkeuzenota die staat op onze website.

Aan het einde van havo 3 dienen leerlingen, naast een verplicht gemeenschappelijk deel, een zogenaamd profieldeel en een vrij deel te kiezen. De profielmogelijkheden zijn: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Elke leerling heeft verplichte vakken en kan een aantal keuzes maken. Bij het maken van deze keuze wordt u als ouder(s) uiteraard betrokken en de leerling krijgt ondersteuning van zowel de mentor als de decaan.

Een bijzonder vak binnen de havo waar leerlingen voor kunnen kiezen, is BSM. Dit staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. Leerlingen leren hier onder andere organiseren en reflecteren binnen een breed sportaanbod.

Alle havoleerlingen moeten voldoen aan een bepaalde studielast. Naast lessen tellen schoolactiviteiten zoals leerlingmentoraat, schoolsport of (maatschappelijke) stages mee voor deze studielast.

Het havodiploma geeft toelating tot het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen doorstromen naar atheneum 5 wanneer voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria.

2.3.3      atheneum

Het atheneum is een  zesjarige opleiding. Het eerste leerjaar is een oriëntatiejaar en daarom volgen alle atheneumleerlingen dezelfde vakken. Naast de reguliere vakken hebben zij gedurende twee perioden het vak Communicatie & Cultuur (C&C) en, ook weer gedurende twee perioden, Onderzoek & Ontwerpen, het kernvak van het Technasium. Aan het einde van het eerste leerjaar kiezen de leerlingen O&O (Technasium) of voor C&C.

Met het Technasium en C&C scholen we onze leerlingen extra in het doen van onderzoek, ontwikkelen we hun vermogen om zaken te onderzoeken en leren we hen goed samen te werken. Aan het volgen van Technasiumonderwijs zijn voor de ouders kosten verbonden.

Aan het einde van atheneum 3 kiezen de leerlingen een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Meer informatie over de profielen is te vinden in de profielkeuzenota die staat op onze website. In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om het vak Onderzoeken en Ontwerpen als examenvak te kiezen. Zowel in de onder- als de bovenbouw van het atheneum neemt Internationalisering een belangrijke plaats in. Het atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteit en het hoger beroepsonderwijs.

Sluit dit hoofdstuk