5.1 Kosten

5.1.1 Kosten voor leermiddelen

Vanaf het schooljaar 2009-2010 is de regeling ‘Gratis Schoolboeken’ van de overheid van kracht. In deze regeling staat dat de school gratis schoolboeken beschikbaar stelt. Onze school heeft hiertoe een contract afgesloten met schoolboekenleverancier Iddink die de schoolboeken aan de leerlingen levert.

Op de website van Iddink is het juiste boekenpakket te bestellen (www.iddink.nl). Kies op de site voor ‘leerlingen’ en vervolgens voor ‘bestellen’. Wij raden aan goed op te letten bij het bestellen van de boeken. Wanneer boeken niet goed zijn besteld, worden er kosten gemaakt. Bij nalatigheid ziet het Niftarlake College zich genoodzaakt de ouders aansprakelijk te stellen voor deze kosten. Dit geldt ook voor het bestellen van boeken die niet nodig zijn voor het gekozen profiel en/of de keuzevakken in de bovenbouw.

Sommige leermiddelen en artikelen vallen niet binnen de regeling en worden dus niet ‘om niet’ aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, rekenmachines etc. Informatie hierover kunt u vinden op de website van Iddink. Voor informatie over aanschaf van de iPad verwijzen wij naar onze website www.niftarlake.nl.

5.1.2 Overige schoolkosten

Voor mogelijk extra te maken schoolkosten door ouders, verwijzen wij naar de informatie op onze website www.niftarlake.nl.

5.1.3 Bankrekening school

Het IBAN nummer van de bankrekening van de school is NL72RABO0306946238 t.n.v. Niftarlake College.

 

Sluit dit hoofdstuk

5.2 Verzekeringen

5.2.1 Ongevallenverzekering

De school heeft de leerlingen collectief – en onder bepaalde voorwaarden – verzekerd tegen ongevallen. Materiële schade aan brillen, prothesen, fietsen en kleding vallen buiten de verzekering en worden in elk geval niet vergoed.

5.2.2 Aansprakelijkheidsverzekering

Alle schade die door leerlingen wordt toegebracht aan personen (bijvoorbeeld medeleerlingen) en eigendommen van derden (bijvoorbeeld fietsen van medeleerlingen, schoolgebouw en meubilair) moeten worden vergoed door de dader respectievelijk diens ouders of verzorgers. De school is niet aansprakelijk voor dergelijke schade. De school heeft een reisverzekering afgesloten voor excursies, kampen, werkweken en uitwisselingen. Deze reisverzekering vergoedt ziektekosten. Schade aan bagage of diefstal/verlies wordt slechts zeer beperkt gedekt door deze reisverzekering. In alle gevallen is er bij de reisverzekering sprake van een (beperkt) eigen risico. Wij adviseren leerlingen die tijdens kampen, werkweken, excursies en uitwisselingen dure apparatuur meenemen, zoals een tablet, smartphone of sierraden om zelf een aanvullende verzekering af te sluiten tegen beschadiging, verlies en diefstal van bagage.

Sluit dit hoofdstuk

5.3 Administratie leerlingen

De school vraagt aan alle nieuwe leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar een kopie van hun paspoort of ID-kaart in te leveren bij de administratie. De school kan daarmee alle benodigde gegevens voor inschrijving zo direct aan het begin van het schooljaar volledig en correct in de administratie verwerken.  Daarmee is er ook een correcte en volledige gegevensuitwisseling mogelijk met de uitvoerdersinstantie van het Ministerie van OCW, namelijk DUO. DUO controleert de identiteit van de leerling en daarmee ook het recht op bekostiging voor het onderwijs aan de leerling.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nadat de leerlingenadministratie de gegevens van het kopie paspoort of ID-kaart heeft verwerkt, wordt deze vernietigd. De uiterlijke bewaartermijn van het kopie paspoort en ID-kaart is vijf dagen.

Het inleveren van een kopie paspoort of ID-kaart is op basis van vrijwilligheid. Mocht een leerling geen kopie paspoort of ID-kaart inleveren, dan moeten we als school de identiteit van de in te schrijven leerling vaststellen door middel van het tonen van het paspoort of IDkaart op de administratie door de betreffende leerling.

Sluit dit hoofdstuk

5.4 Vakanties

Herfstvakantie
20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie
23 februari t/m 3 maart 2019

Goede Vrijdag
19 april 2019

Meivakantie (inclusief 2e Paasdag)
20 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaartsdag (+ aansluitende vrijdag)
30 en 31 mei 2019

2e Pinksterdag
10 juni 2019

Zomervakantie
20 juli t/m 1 september 2019

Sluit dit hoofdstuk

5.5 Lessentabel

Onze lessentabel is te raadplegen op onze website www.niftarlake.nl.
Kijk daarvoor onder ‘Mijn Niftarlake voor leerlingen en ouders’.

Sluit dit hoofdstuk