1.1 Geschiedenis en omvang

Het Niftarlake College is op 1 augustus 1975 van start gegaan. Inmiddels is de school uitgegroeid tot een scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. We bieden gedifferentieerd klassikaal onderwijs en onderwijsvormen die meer ruimte bieden om de leerling te zien.

De schoolgrootte ligt rond de 1670 leerlingen. Deze leerlingen zijn voor het grootste deel afkomstig uit Stichtse Vecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens.

Sluit dit hoofdstuk

1.2 Bestuur, leiding en medezeggenschap

1.2.1 Schoolleiding 

De schoolleiding van het Niftarlake College bestaat uit

– twee directieleden (rector en conrector);

– vier afdelingsleiders.

Per afdeling is de afdelingsleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in die afdeling.

Er zijn vier afdelingen:

 • afdeling brugklassen;
 • afdeling mavo;
 • afdeling havo;
 • afdeling atheneum.

Ter ondersteuning van de afdelingsleiders zijn er per team een of twee teamcoördinatoren aangesteld die onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleiders zorgen voor de organisatie van de afdelingen en de informatievoorziening naar ouders en leerlingen. De mentor is in eerste instantie altijd aanspreekpunt voor de ouders.

 

1.2.2 Willibrordstichting

Het Niftarlake College maakt onderdeel uit van de Willibrordstichting in Utrecht die tien scholen voor voortgezet onderwijs beheert.

Verdere informatie kunt u lezen op www.pcouwillibrord.nl

 1.2.3 Medezeggenschapsraad, ouderraad en klankbordgroepen

 • De Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De rector is namens de school gesprekspartner van de MR.
 • De Ouderraad. De Ouderraad ondersteunt de school bij allerlei activiteiten. Eén van de leden van de schoolleiding is contactpersoon voor de Ouderraad.
 • Per afdeling is er een vaste klankbordgroep van ouders. De afdelingsleider is de gesprekspartner namens de school.
 • In elke afdeling zijn klankbordgroepen van leerlingen geformeerd. De leerlingen van deze klankbordgroepen gaan regelmatig in gesprek met de afdelingsleider en/of teamcoördinator en kunnen aangeven waar ze tevreden over zijn en kunnen verbeteringsvoorstellen doen.

Sluit dit hoofdstuk

1.3 Grondslag, kernwaarden en doelstelling

1.3.1 Identiteit

Het Niftarlake College is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. Onze kernwaarden zijn Binding, Ontwikkelingsgerichtheid en Verantwoordelijkheid.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en zijn zorgzaam naar elkaar. Wij bevorderen zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en binding onder leerlingen en binnen ons team van docenten en medewerkers. Wij hebben aandacht voor elkaar, respecteren elkaar en elkaars overtuiging en identiteit.

Onze identiteit willen wij vooral vormgeven door dagelijks met elkaar om te gaan op basis van respect voor ieder individu en zijn/haar opvattingen en zorg te hebben voor elkaar. We werken met dagopeningen en in ons curriculum is aandacht voor verschillende levensbeschouwingen. Van leerlingen verwachten wij dat zij onze identiteit respecteren.

1.3.2 Missie, visie en doelen

De missie van het Niftarlake College is: Het Niftarlake College daagt uit!

We dagen leerlingen uit om een plek te vinden in de maatschappij van nu en de toekomst. We leiden leerlingen op om een bijdrage te leveren aan de samenleving vanuit hun kracht en talent.

We organiseren onderwijs vanuit de overtuiging dat mensen het beste leren als de betekenis (het waarom) van het leren helder is en dat we aansluiten bij wat de leerling kan én wil. Een positieve benadering, vertrouwen en gerichte feedback op het gedrag van leerlingen staan hierbij centraal.

Om dit te bereiken stellen we in ons Schoolplan 2016-2020 op het gebied van onderwijs de volgende doelen:

 • De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.
 • De leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces.
 • We maken leren betekenisvol door thematisch onderwijs en/of vak integratie.
 • In de lesstof en in de verwerking daarvan besteden we expliciet aandacht aan 21st Century skills.
 • Leerling, ouder en mentor hebben in beeld aan welke ontwikkelpunten de leerling wil/moet werken.

1.3.3  Resultaten

De actuele gegevens over de instroom van leerlingen, het doorstromen binnen de school en de slagingspercentages zijn te vinden op onze website.

Resultaten met betrekking tot de examens kunt u ook vinden op Scholen op de Kaart.

Sluit dit hoofdstuk

1.4 Schoolklimaat

Het Niftarlake College geeft leerlingen ruimte binnen een heldere schoolstructuur. Er zijn regels, zodat leerlingen weten waar zij zich aan te houden hebben. Er is een veiligheidsbeleid, dat er voor zorgt dat leerlingen zich veilig kunnen voelen. Onderdelen van dit beleid zijn: startgesprekken aan het begin van het jaar zodat we actief kunnen reageren op problemen (ook vooraf), mentorlessen waarin ruimte is voor het bespreken van groepsdynamiek en sociale veiligheid en lessen mediawijsheid waar je leert hoe je wijs om kunt gaan met onder andere social media. Binnen deze structuur proberen wij leerlingen zo veel mogelijk ruimte te geven. We stimuleren zelfstandigheid binnen lessen, we laten leerlingen zelf activiteiten organiseren en we bieden een brede keuze op het gebied van sport en cultuur.

De leerlingen van de brugklas krijgen zo veel mogelijk les in het brugklasgebouw. Ook hebben ze in dit gebouw een eigen pauzeruimte, de kluisjes bevinden zich in dit gebouw en de conciërge is er speciaal voor deze leerlingen. De overgang van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs is op deze manier minder groot. Het brugklasgebouw is een brug tussen basisschool en het Voortgezet Onderwijs.

Sluit dit hoofdstuk

1.5 Afdelingen

Het Niftarlake College is een school voor Voortgezet Onderwijs. De school is verdeeld in vier afdelingen. Wij kennen de afdelingen brugklassen, mavo, havo en atheneum. Docenten die aan zo’n afdeling zijn gekoppeld, geven het merendeel van hun lessen aan de leerlingen uit die afdeling.

Tijdens hun afdelingsoverleg bespreken de docenten de manier van omgaan met de leerlingen, spreken ze af hoe de leerlingen het beste kunnen leren en hoe zij zo goed mogelijk kunnen worden begeleid. Leerlingen krijgen op deze manier een gerichte begeleiding en zien ook vaak dezelfde docenten.

Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de medewerkers van de afdeling. Deze wordt ondersteund door een docent met coördinerende taken vooral op organisatorisch gebied, een docent die coördineert op het gebied van passend onderwijs en diverse medewerkers van ons Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP). De mentor van een leerling is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Mocht het nodig zijn, dan kunnen ouders de afdelingsleider aanspreken.

Sluit dit hoofdstuk

1.6 Aannamebeleid

1.6.1 Aanmelden voor de brugklas

Het aanmelden voor een brugklas op het Niftarlake gebeurt via de basisschool. De basisschool geeft advies dat bindend is. Tevens geeft de basisschool een advies over de brugklas die het meest geschikt is voor de leerling. Een leerling heeft minimaal een mavo advies nodig om te worden toegelaten op het Niftarlake College. We volgen als school de POVO procedure voor Stichtse Vecht.

Het Niftarlake College biedt Technasium onderwijs aan op de havo en het atheneum. Om dit Technasium te kunnen starten zijn er door de Stichting Technasium en de Willibrordstichting voorwaarden gesteld betreffende de toelating van leerlingen. Afgesproken is dat het Niftarlake College geen leerlingen plaatst die woonachtig zijn in het gebied binnen de ring (Zuilense ring/A2/A27). Uitzondering hierop is dat leerlingen die woonachtig zijn in bovengenoemd postcodegebied, maar op een Maarssense basisschool hebben gezeten, toch toelaatbaar zijn op het Niftarlake College.

1.6.2  Aanmelden voor instroom in andere klassen

Het aanmelden van leerlingen die de overstap willen maken naar het Niftarlake College gebeurt via de VO school van herkomst. De benodigde documenten worden door deze school in OT VO-VO geplaatst. Als er plek is op de gewenste afdeling, ontvangen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier van het Niftarlake.

1.6.3 Aanmelden voor doorstroom van mavo naar havo

Een leerling die na de mavo door wil stromen naar havo 4 moet aan een aantal eisen voldoen. Naast beschikken over een duidelijke motivatie en het juiste vakkenpakket, geldt ook dat leerlingen hun mavo-examen ruim voldoende moeten hebben behaald. Meer informatie is te vinden in onze Havo 4-special of bij de decaan van de havo.

1.6.4 Aanmelden voor doorstroom van havo naar atheneum

Een leerling die na de havo door wil stromen naar (of plaats wil nemen in) atheneum 5 moet voor het havo-examen aan een aantal voorwaarden hebben voldaan. Hiervoor is een overstapprocedure beschikbaar. Deze is te vinden in de profielkeuzenota, op de website of op te vragen bij de decaan.

Sluit dit hoofdstuk

1.7 Bereikbaarheid

Het Niftarlake College ligt in Maarssenbroek en is gemakkelijk en veilig bereikbaar. De fietsafstanden vanuit Leidsche Rijn, Maarssen-Dorp, Breukelen, Tienhoven, Vleuten en De Meern variëren van een kwartier tot een half uur.

 

Het station bevindt zich op 10 minuten lopen van de school en op 5 minuten loopafstand is er een bushalte.

Sluit dit hoofdstuk