3.1 Lespraktijk

In de lessen zijn wij gericht op het behalen van leerrendement. We starten de les met een doel en evalueren de opbrengst van de les met de leerlingen. We zetten in op differentiatie in de lessen en proberen aan te sluiten bij dat wat de leerling nodig heeft. Naast reguliere lessen zijn er binnen het Niftarlake College verschillende vormen van thematisch, procesmatig en projectmatig onderwijs. Binnen het vak C(ommunicatie) & C(ultuur), Onderzoek en Ontwerpen, Technologie en Toepassing en Toekomst Is Nu (TIN) wordt gewerkt in onze creatieve werkplaats “de Hub” of in het studiehuis.

Sluit dit hoofdstuk

3.2 Werken met de iPad

Het Niftarlake College wil tijdens de lessen inhoudelijk maatwerk leveren. De docenten doen dit in de les door te differentiëren op tempo, niveau en leerstijl, gebruik makend van de iPad. Bij vrijwel alle vakken wordt de iPad ingezet én er worden vaak boeken gebruikt. De docent zal beide middelen inzetten om zo de les optimaal vorm te geven (“blended learning”). Ook maken we gebruik van zelf gearrangeerd materiaal.

Van alle eerstejaars leerlingen wordt gevraagd om een eigen iPad mee te nemen naar school om te gebruiken in de lessen.

De school zorgt voor de boeken en vraagt ouders zelf de iPad aan te schaffen. Hierbij willen wij wel opmerken dat de school ouders niet mag verplichten een iPad aan te schaffen. De iPad is echter wel noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs op het Niftarlake College. Voor ouders die geen iPad kunnen aanschaffen, wordt een passende oplossing gezocht. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met onze Hoofd Financiën via post@niftarlake.nl.

Welke iPad types adviseert het Niftarlake College om aan te schaffen?

Het Niftarlake College adviseert het nieuwste model van de iPad, namelijk iPad 2018 of iPad pro 10,5 met minimaal 32GB aan geheugen (voor technasium 128GB minimaal).

De prijzen (incl. BTW) van de geadviseerde modellen iPads zijn als volgt:

 • iPad 2018 – 32GB                € 316,92
 • iPad 2018 – 128GB               € 396,12
 • iPad Pro 10,5 – 64GB            € 650,36
 • iPad Pro 10,5 – 256GB          € 799,96

In samenwerking met Central Point is er de mogelijkheid om de iPad en bijbehorende accessoires aan te schaffen met een onderwijskorting van 11% voor leerlingen van het Niftarlake College.
Central Point heeft hiervoor een webshop, waar ouders kunnen inloggen en een bestelling kunnen plaatsen. Op de site van het Niftarlake College kunt u een link naar de webshop van Central Point vinden.

De iPad air, -mini of -4 kan worden gebruikt (indien deze al in bezit is), maar houdt u er dan rekening mee dat deze na een jaar eventueel moet worden vervangen i.v.m. update beperkingen of intern geheugencapaciteit.

Sluit dit hoofdstuk

3.3 Signalering extra ondersteuningsbehoefte

Het is belangrijk om problemen te voorkomen of in elk geval vroeg op te sporen. Daarvoor wordt er in klas 1 een aantal genormeerde toetsen afgenomen: de toetsen voor Nederlands, Engels en Wiskunde uit het Cito volgsysteem voor Voortgezet Onderwijs. Wanneer de school dit wenselijk acht, kan er voor individuele leerlingen een begrijpend lezen test of een toets die de indicatie dyslexie aangeeft, worden afgenomen. Hieruit kan een advies voor verder onderzoek worden gegeven.

Sluit dit hoofdstuk

3.4 Begeleiding: personen

Binnen het Niftarlake College bestaat de volgende structuur met betrekking tot de leerlingbegeleiding.

3.4.1 Mentor

Het Niftarlake wil zijn leerlingen goed in beeld hebben. Wij kennen de eigenschappen van de leerling en willen hen écht zien. School, leerling en ouders spannen zich gezamenlijk in om de leerling succesvol te laten doorstromen naar vervolgonderwijs. Onze kernwaarden ‘ontwikkelingsgericht zijn’, ‘(ver)binding’en ‘het nemen van eigen verantwoordelijkheid’zijn op alle terreinen onze leidraad. Voor het mentoraat betekent dit dat de mentor zijn begeleiding vorm geeft vanuit een verbinding met zijn leerling. Een positieve relatie, die tevens grenzen stellend kan zijn, is de basis voor het verdere gesprek en de begeleiding. We vragen daarin een verantwoordelijke en initiatiefrijke houding van de mentor, net zoals de mentor dit van zijn leerling vraagt en de school dit aan de ouders vraagt. De mentor is in alle gevallen het eerste aanspreekpunt voor de ouders en de leerling.

Verantwoordelijkheden van de mentor

De mentor draagt, samen met de leerling en ouders, verantwoordelijkheid voor:

 • Een veilig gevoel op school/welbevinden van de leerling.
 • Ondersteunen bij het plannen en het opdoen van de juiste studievaardigheden
 • Een positieve leersfeer in de klas.
 • Signaleren handelingsverlegenheid van de school ( passend onderwijs).
 • Informatieverstrekking naar ouders en leerlingen.
 • LOB en (maatschappelijke) stages begeleiden.

In klas 1 wordt de mentor bijgestaan door leerlingmentoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die de nieuwe brugklassers helpen bij het vinden van hun weg in onze school.

Teammentor
Elke afdeling heeft een teammentor. De teammentor is er om de mentor te ondersteunen bij leerlingzaken. Daarnaast is de teammentor de schakel tussen de afdelingsleider en de mentoren.

3.4.2 Decaan

De decaan geeft, naast de mentor, gespecialiseerde hulp bij allerlei keuzes die de leerling moet maken. De decaan praat met leerlingen over hun capaciteiten en interesses. Leerlingen krijgen zo begeleiding bij het kiezen voor profielen, richtingen en sectoren en bij het kiezen van een vervolgopleiding en alles wat daarmee samenhangt.

3.4.3 Afdelingsleiders

Elke afdeling heeft een afdelingsleider die onder de tweehoofdige directie (rector en conrector) valt. De afdelingsleiders zijn integraal verantwoordelijk voor alles wat er speelt in hun afdeling en team. Zo nodig zijn zij ook aanspreekbaar voor leerlingen en ouders bij problemen in de begeleidingssfeer.

3.4.4 Coördinatoren

Elke afdeling heeft ook een coördinator die onder de afdelingsleider valt. De coördinator organiseert en regelt zaken voor de afdeling die in de jaarplanning zijn opgenomen. De coördinator is ook aanspreekbaar voor leerlingen en ouders bij problemen in de begeleidingssfeer. De rol van de coördinator is vaak gecombineerd met die van teammentor.

3.4.5 Team Passend onderwijs

Onze school werkt voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (waar nodig) met een team Passend Onderwijs.

Het interne team Passend Onderwijs bestaat uit de teammentoren, SMW (School Maatschappelijk Werk) BPO (begeleider passend onderwijs van ons samenwerkingsverband SterkVO) en de zorgcoördinator, met , op afroep, aangevuld door mentoren en/of arrangementsbegeleiders. Het externe zorgteam wordt naast voorgaande mensen uitgebreid met een leerplichtambtenaar, de jeugdarts en de wijkagent (op afroep). Het team Passend Onderwijs ondersteunt mentoren die signaleren dat de school handelingsverlegen is bij de problematiek van een bepaalde leerling.

3.4.6 Leerlingbegeleiders

Als leerlingen problemen hebben, persoonlijke problemen of problemen thuis, kunnen ze zich wenden tot een van de leerlingbegeleiders (vertrouwenspersonen). Ook in het geval van seksuele intimidatie kunnen de leerlingen zich wenden tot deze leerlingbegeleiders. Er zijn twee leerlingbegeleiders in de school.

3.4.7 Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator is aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders in het kader van pesten. Deze functionaris coördineert het beleid met betrekking tot het tegengaan van pesten. Daarnaast verzorgt zij de monitoring van de sociale veiligheid van de leerlingen bij ons op school, hierbij denkend aan onder andere het welbevinden van leerlingen.

3.4.8 School Maatschappelijk Werk (SMW)

Op onze school werken wij nauw samen met een School Maatschappelijk Werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk. SMW biedt hulp aan leerlingen, ouders en leraren. Hiervoor voert de SMW’er gesprekken met de leerling en ouders. Als dit niet voldoende is om problemen op te lossen of als er andere hulp nodig is, schakelt de SMW’er andere hulpverlening in, zoals een buurtteam of sociaal wijkteam/jeugdteam. Zo kan de SMW’er een belangrijke schakel zijn in de verbinding tussen schoolinterne onderwijsondersteuning en externe zorg voor leerlingen.

3.4.9 Jeugdarts

Leerlingen van het tweede en het vierde leerjaar krijgen een geneeskundig onderzoek. Wanneer de school het wenselijk acht, kan er een verzoek gedaan worden bij de schoolarts om een leerling op te roepen. De schoolarts heeft verder een adviserende rol.

3.4.10 Faalangstrainers

Voor leerlingen voor wie blijkt dat zij gedurende het schooljaar baat hebben bij een faalangsttraining (onderbouw), bieden wij deze aan.

3.4.11 Externe hulp

Natuurlijk kan onze school niet bij alles helpen. Daarom hebben wij ook goede relaties met externe hulpverleners, zoals sociale wijkteams, jeugdteams, maar ook specialisten binnen ons samenwerkingsverband SterkVO.

Sluit dit hoofdstuk

3.5 Keuzebegeleiding

Bij het kiezen van profielen/sectoren en vervolgopleidingen is begeleiding erg belangrijk. We organiseren daarvoor allerlei activiteiten. Vakdocenten, mentoren en decanen geven voorlichtingslessen, leerlingen bezoeken voorlichtingsmarkten, zij lopen stages. Er worden individuele gesprekken gevoerd en er zijn speciale voorlichtingsavonden voor ouders.

Sluit dit hoofdstuk

3.6 Lesuitval en tussenuren

Lesuitval en tussenuren kunnen veroorzaakt worden door buitenschoolse activiteiten, zoals internationale uitwisselingen, projectweken en dergelijke, maar ook door ziekte van een docent. We proberen lesuitval en tussenuren zo veel mogelijk te voorkomen door:

 • het omroosteren van vrijvallende tussenuren naar kop- en staarturen;
 • opvanguren voor de eerste klassen;
 • lesuitval genererende activiteiten zoveel mogelijk op hetzelfde moment te laten plaatsvinden.

Onze leerlingen in de klassen 2 en hoger kunnen tijdens tussenuren gebruik maken van het studiehuis om te studeren of zij kunnen in onze aula verblijven.

Sluit dit hoofdstuk

3.7 Te laat komen

Een leerling die te laat komt, moet een toelatingsbriefje halen bij de conciërge/receptie. Als er geen goede reden is, registeren we dit als ongeoorloofd verzuim. Een keer een lekke band, verslapen of pech onderweg kan. Daarom mag een leerling twee keer te laat komen. Vanaf de derde keer te laat is alleen een vooraf aangevraagd verlof een geldige reden om te laat te komen.

Sluit dit hoofdstuk

3.8 Lesverzuim

3.8.1 Bij ziekte

Als een leerling door ziekte moet verzuimen, meldt de ouder/verzorger dit vooraf of ‘s morgens telefonisch bij de receptie van de school. Dit kan door het antwoordapparaat in te spreken voor het eerste lesuur (tot 8.20 uur) of door gebruikmaking van de app. Geeft u hierbij het vermoedelijk aantal ziektedagen aan. Mocht dit aantal ziektedagen wijzigen, dan geeft de ouder dit opnieuw telefonisch door.

3.8.2 Verlof

Voor een verlofaanvraag heeft de school speciale formulieren. Dit formulier kunt u downloaden van onze site en moet drie weken van tevoren worden ingeleverd bij de verzuimmedewerker. Deze medewerker besluit of het verlof past binnen de kaders van leerplicht. Wijkt de aanvraag af van de kaders van de Leerplichtwet, dan treedt zij in overleg met de afdelingsleider of de rector.

De school is verplicht overtredingen van de Leerplichtwet te melden bij de leerplichtambtenaar. Wanneer leerlingen ongeoorloofd de lessen verzuimen, volgen er sancties die door de school opgelegd worden.

Sluit dit hoofdstuk

3.9 Lestijden

De lestijden van het Niftarlake College zijn voor leerjaar 1, 2 en 3:

Gewone dagen Verkorte lessen
1 08.20 – 09.10 1 08.20 – 09.00
2 09.10 – 10.00 2 09.00 – 09.40
pauze 10.00 – 10.25 pauze 09.40 – 10.05
3 10.25 – 11.15 3 10.05 – 10.45
4 11.15 – 12.05 4 10.45 – 11.25
5 12.05 – 12.55 5 11.25 – 12.05
pauze 12.55 – 13.20 pauze 12.05 – 12.30
6 13.20 – 14.10 6 12.30 – 13.10
7 14.10 – 15.00 7 13.10 – 13.50
8 15.00 – 15.50 8 13.50 – 14.30
9 15.50 – 16.40 9 14:30 – 15:10

 

De lestijden van het Niftarlake College zijn voor leerjaar 4, 5 en 6:

Gewone dagen Verkorte lessen
1 08.20 – 09.10 1 08.20 – 09.00
2 09.10 – 10.00 2 09.00 – 09.40
3 10.00 – 10.50 3 09.40 – 10.20
pauze 10.50 – 11.15 pauze 10.20 – 10.45
4 11.15 – 12.05 4 10.45 – 11.25
5 12.05 – 12.55 5 11.25 – 12.05
6 12.55 – 13.45 6 12.05 – 12.45
pauze 13.45 – 14.10 pauze 12.45 – 13.10
7 14.10 – 15.00 7 13.10 – 13.50
8 15.00 – 15.50 8 13.50 – 14.30
9 15.50 – 16.40 9 14:30 – 15:10

Op donderdagmiddag worden er na het vijfde lesuur geen reguliere lessen ingeroosterd. Leerlingen zijn op donderdagmiddag wel oproepbaar voor schoolzaken zoals het maken van toetsen en inhalen van toetsen.

We hebben geen schoolbel om start en eindmomenten van lessen aan te geven.

We streven naar een rooster van zeven tot acht lesuren. Leerlingen moeten zich beschikbaar houden tot 16.40 uur voor lessen of andere schoolactiviteiten.

Sluit dit hoofdstuk

3.10 Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen worden via Magister bekend gemaakt. We proberen de veranderingen een dag van tevoren voor 13.30 uur bekend te maken. Dagrooster wijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld zieke docenten worden ’s ochtends voor 7.30 uur bekend gemaakt, eveneens via Magister. Voor leerlingen gelden alleen de officieel in Magister aangegeven wijzigingen. Ook gedurende de dag worden wijzigingen in het rooster in Magister verwerkt. De leerling dient te allen tijde het rooster goed in de gaten te houden. De informatie op Magister is leidend.

Sluit dit hoofdstuk

3.11 Studiehuis

In het studiehuis van het Niftarlake kunnen leerlingen in stilte studeren of samen werken aan schoolopdrachten. Leerlingen melden zich aan met hun schoolpas bij de studiehuismedewerker. Deze studie-uren worden geregistreerd. Het studiehuis voorziet leerlingen van werkplekken met een beperkt aantal computers en laptops. In het studiehuis is een collectie jeugdliteratuur aanwezig.

Sluit dit hoofdstuk

3.12 Excursies

Het Niftarlake College organiseert onder andere excursies. Voor een deel is dit met een sociaal doel, zoals het bevorderen van het groepsband. Voor een deel heeft een dergelijke activiteit een vormingsdoel.

Voor onze school zijn deze activiteiten een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Zie voor de ouderlijke bijdrage aan dergelijke excursies de desbetreffende pagina’s op onze website.

Sluit dit hoofdstuk

3.13 Internationalisering

Op het Niftarlake College staat het verbreden van de horizon van onze leerlingen hoog in het vaandel. Wij beogen de kennis van verschillende culturen en talen binnen Europa te vergroten door hier op een prominente wijze aandacht aan te besteden in het curriculum van onze school. Zo hebben wij als school al veel ervaring met internationale en interculturele projecten en bieden wij leerlingen kennis en inzicht in het functioneren van de Europese Unie. Uiteraard is een goede beheersing van de Engelse taal hierin een eerste vereiste. Leerling uitwisselingen vinden plaats in alle afdelingen met partnerscholen in o.a. Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje.

Sluit dit hoofdstuk

3.14 Buitenlesactiviteiten

Leerlingen die daarvoor belangstelling hebben, kunnen kiezen uit een ruim aanbod van culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten. Dit doen we, omdat we brede vorming heel belangrijk vinden. Docenten begeleiden deze activiteiten. Beroemd is onder andere onze Talentnight, waar iedere leerling zijn talenten kan laten zien.

Daarnaast neemt het Niftarlake College al jaren deel aan Olympic Moves, een landelijk sporttoernooi voor het voortgezet onderwijs.

Onder maatschappelijk georiënteerde activiteiten vallen onder andere de organisatie van actiedagen voor Derde Werelddoelen en deelname aan Nederlandse en Europese jeugdparlementen. Ook het organiseren van feesten behoort tot deze activiteiten.

Sluit dit hoofdstuk

3.15 Schoolconcerten en schouwburgbezoek

Enkele keren per jaar vinden tijdens lesuren schoolconcerten plaats, bestemd voor bepaalde jaargroepen. Het onderwerp van deze concerten wordt voorbereid en nabesproken in de muzieklessen.
Ook zijn er klassen die voorstellingen in de schouwburg bezoeken. Deze bezoeken worden voorbereid en nabesproken in de lessen.

Sluit dit hoofdstuk

3.16 Schoolregels

Al onze leerlingen hebben rechten en plichten. Die rechten en plichten zijn beschreven in ons leerlingenstatuut. Van (nieuwe) leerlingen en hun ouders verwachten we dat ze kennis genomen hebben van de inhoud van ons leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is te raadplegen op de website van onze school.

In het leerlingenstatuut staan afspraken en regels beschreven rond de omgang met elkaar, rond het gebruik van smartphones, rond kleding als jassen, petten en hoofddoeken, proefwerken, toetsen, computer- en ICT gebruik. Een samenvatting en specificatie van de belangrijkste regels volgt hieronder.

Gedrag
Discriminerend gedrag op basis van sekse, huidskleur, ras of overtuiging wordt niet getolereerd.

Een leerling die bij herhaling de in de school geldende regels overtreedt of die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag, kan door de schoolleiding worden geschorst of definitief van de school worden verwijderd.

Onwenselijk gedrag tijdens buitenschoolse activiteiten en werkweken leidt tot ontzegging van verdere deelname aan deze activiteiten.

Eten en drinken
Eten en drinken is alleen toegestaan in de aula, in de hal, in de tijdens de pauze opengestelde ruimten en buiten. Eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan.

Pauzeafspraken
Tijdens de pauzes is het niet toegestaan in de gangen aanwezig te zijn.

Roken, alcohol en drugs
De school is rookvrij. Roken is op het gehele schoolterrein (zowel binnen als buiten) niet toegestaan.

De leerlingen mogen op school of tijdens schoolactiviteiten niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of deze bij zich hebben.

Gebruik mobiele telefoon en andere nieuwe media
Leerlingen mogen gebruik maken van mobiele telefoons, iPads en andere (draagbare) media-apparaten, mits dit de omgeving niet stoort. Binnen de lessen geeft de docent aan op welke wijze genoemde apparatuur voor onderwijs en communicatie ingezet en/of toegestaan wordt.

Sluit dit hoofdstuk

3.17 Anglia

Het Niftarlake College besteedt extra aandacht aan het Engels. Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om Anglia-certificaten te halen. De examens zijn op verschillende niveaus. De Proficiency- en Master-certificaten geven toegang tot veel universiteiten en hogescholen in Europa en Groot-Brittannië. De diploma’s zijn internationaal erkend. De Anglia-examens vinden twee keer per jaar plaats: in januari en in juni.

Sluit dit hoofdstuk