Examenresultaten
xy

Bevorderingsnormen

De normen voor de bevordering van leerlingen op de Mavo, de Havo en het Atheneum zijn vastgelegd in een reglement.

Rapporten

Het schooljaar wordt verdeeld in 4 periodes van ongeveer gelijke omvang (ongeveer 9 weken).

Aan het eind van elke periode ontvangen de ouders een rapport waarop per vak de volgende gegevens staan:

1.            Een overzicht van het gemiddelde cijfer per vak op 1 decimaal per periode en het voortschrijdend gemiddelde per vak op 1 decimaal tot op het moment van rapportage.
2.            Een compleet overzicht van het examendossier (alleen H4, A4 en A5).Dit wordt extra en alleen bij het overgangsrapport verstrekt.

In de klassen 1 tot en met 3 worden de rapportcijfers berekend uit toetsen en opdrachten die allen een verschillende weging kunnen hebben.

De rapportcijfers in de klassen 4 en hoger worden berekend uit toetsen en opdrachten waarvan de weging in het zogenaamde PTA-boekje te vinden is. Dit PTA-boekje is op de website in te zien. Indien nodig worden ook andere toetsen afgenomen of andere opdrachten becijferd dan in het PTA boekje vermeld staan.


Overgangsregeling

Ten behoeve van de overgang naar een volgend schooljaar geldt de volgende regeling:

Uitgangspunt vormt de zogenaamde overgangsnorm. De overgangsnorm geeft een drempel weer. Door deze norm te halen toont de leerling aan dat hij over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het volgend schooljaar goed verder te kunnen met het onderwijsprogramma. Deze leerling wordt dan automatisch bevorderd naar het volgend leerjaar. Indien de leerling de overgangsnorm haalt maar een andere leerweg wil volgen, is hiervoor toestemming nodig van zijn afdelingsleider.

Als een leerling de overgangsnorm niet haalt, dan beslist de overgangsvergadering welke leerweg de leerling het volgend schooljaar mag bewandelen. In deze beslissing worden alle beschikbare gegevens over de leerling meegewogen. Belangrijk in dit verband is dat als er in het leven van een leerling bijzondere omstandigheden spelen of gespeeld hebben die de leervoortgang ernstig belemmeren of belemmerd hebben, dit dan via de mentor bij de afdelingsleider bekend gemaakt dient te worden om meegewogen te kunnen worden in de overgangsbeslissing.

Als de leerling buiten de norm om bevorderd wordt, bepaalt de overgangsvergadering onder welke voorwaarden dat geschiedt.

In de Tweede Fase kunnen in bijzondere gevallen herexamens worden opgelegd: van 4A naar 5A, van 5A naar 6A  en van 4H naar 5H.

Een leerling mag maximaal 3 jaar over 2 opeenvolgende leerjaren doen, dit ongeacht de opleiding (mavo, havo of atheneum).

Als een leerling van een andere school komt en daar in een bepaald leerjaar is gedoubleerd, mag hij niet in hetzelfde leerjaar van dezelfde opleiding van onze school nog een keer doubleren.

Is een leerling voor zijn eindexamen gezakt, dan mag hij het laatste leerjaar één maal over doen.

Een leerling verblijft niet langer dan één jaar in de eerste klas.

In die gevallen waarin deze overgangsregeling niet voorziet of tot ongewenste effecten leidt, beslist de rector.

Bevorderingsnorm klassen 1en 2, 3-havo en 3-atheneum

Bevorderingsnorm 3-mavo

Bevorderingsnorm 4-havo, 4-atheneum en 5 atheneum

Slaag/zakregeling