Examenresultaten
xy

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad  (MR) is trefpunt voor vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders.

De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over algemene schoolzaken. Daarnaast ontleent zij rechten aan haar wettelijke status. Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen moet het bestuur van de school bij een flink aantal voorgenomen beslissingen eerst het advies van de MR inwinnen. Voor sommige beslissingen is zelfs de instemming van de MR vereist.

De MR bestaat uit 12 leden, die gekozen worden voor een periode van 4 jaar.
o       De oudergeleding bestaat uit 3 ouders,
o       De leerling-geleding bestaat uit 3 leerlingen en
o       De personeelsgeleding bestaat uit 6 personeelsleden.

De MR vergadert minimaal
6 x per jaar. Het is gebruikelijk dat bij deze vergaderingen ook een lid van de directie aanwezig is. Daarnaast kunnen de oudergeleding, leerling-geleding en personeelsgeleding ook onafhankelijk van elkaar samenkomen.

De MR streeft intensief contact na tussen de oudergeleding van de MR en de Ouderraad. Verder zijn één of meer leden van de MR ook lid van de GMR, dat is de MR op het niveau van de Willibrord Stichting.

De samenstelling van de MR:

Oudergeleding
dhr Mark Koelewijn
mw Els Thijs

Leerling-geleding
Bas de Wit
... vacature ...

Personeelsgeleding
mw Kelly Pouw (secretaris)
dhr Jasper Nijhof
dhr Roland Schipper (voorzitter
)
mw Berna Boekhorst

U kunt contact opnemen  met de MR via: mr@niftarlake.nl